ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ. 535/2018 «Τροποποίηση της αριθ. 352/17 απόφασης περί Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Αιγιαλείας όπως αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με τις αριθ. 809/2017 & 457/18 αποφάσεις Δημάρχου»