Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)

Body: 

   Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαικής Επιτροπής για το 2017, η Επιτροπή έχει προβεί σε ευρεία διαβούλευση (https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_el) για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της πολιτικής αυτής στις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει ευρεία διαβούλευση και εκτίμηση αντικτύπου. Στόχος είναι να συνοψιστούν τα διαθέσιμα στοιχεία για τις μέχρι σήμερα επιδόσεις της ΚΓΠ, να συναχθούν συμπεράσματα από την υλοποίηση της τελευταίας μεταρρύθμισης, να διεξαχθεί ένας διαρθρωμένος διάλογος, να επιβεβαιωθούν οι υφιστάμενες δυσκολίες και να προβλεφθούν οι ανάγκες για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ. Η  δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 2 Μαΐου 2017.

 Το ερωτηματολόγιο που προβάλεται στη σελίδα (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=EL) αποτελεί μέρος αυτής της ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης και θα συμβάλλει στην εκτίμηση του αντικτύπου. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο θα δημοσιευτούν σε αυτή την ιστοσελίδα και θα ανακοινωθούν σε δημόσια διάσκεψη τον Ιούλιο του 2017.

Undefined