Δημοτικό Συμβούλιο 2014-2019

 

 

Πρόεδρος:Δημήτρης Μπούνιας, (Δ.Σ Αιγίου)

Δήμαρχος: Αθανάσιος Παναγόπουλος.

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. Αιγίου: Βασιλική Ψυχράμη - Σταυροπούλου, 

Μαρία Τσουκαλά, 

Δημήτρης Φιλιππάτος, 

Διαμάντω Βασιλακοπούλου - Καρτσωνάκη,

Βασίλης Χριστόπουλος, Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,

Μαρία Παπαχριστοπούλου, 

Περικλής Παπαγιαννόπουλος,

 Ευτράτιος Βαρδάκης,

Στάθης Θεοδωρακόπουλος, 

Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, 

Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,

Βασίλης Φιλιππόπουλος, Χρήστος Γούτος, 

Κώστας Παπακωνσταντίνου,

Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος, Χρήστος Λαϊνάς.

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. Αιγείρας: Θεοφάνης Σταυρόπουλος, Βασίλης Τομαράς.

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. Ακράτας: Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Γιώργος Γιοβάς, Βασίλης Ανδρουτσόπουλος.

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. Διακοπτού:

Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Γιώργος Μεντζελόπουλος,

Βασίλης Χριστόπουλος, Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος.

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. Ερινεού: Δημήτρης Μπούρδος, Γιώργος Ντίνος.

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. Συμπολιτείας:

Μιχάλης Κυριακόπουλος, Δημήτρης Καλαμίδας,

 Νίκος Θανασούλιας, Μιχάλης Κωνσταντίνου.