Δήμος Αιγιαλείας

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

  • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγια- λείας.
  • Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Αιγιαλείας.
  • Την ευθύνη, το συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.
  • Την υπογραφή εγγράφων γραφείου Μητρώου Αρρένων, Δημοτολογίου, εκλογικών και στρατολογικών πινάκων.
  • Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπι- κού.
  • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιο- λογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

   

  Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών Ενοτήτων Ακράτας και Αιγείρας και συγκεκριμένα:

  • Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που ε- κτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
  • Στη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
  • Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστο- ποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δη- μοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων.
  • Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
  • Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβά- ζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τις Δημοτικές ενότητες.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

   • Την εποπτεία και ευθύνη των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότη- τας-Φωτισμού, Ελέγχου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινο- ποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπα- νών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου.
   • Την ευθύνη της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δήμου Αι- γιαλείας.
   • Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, που έχουν συνταχθεί – από την αρμόδια Υπηρεσία.
   • Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου Αιγιαλείας καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.

   • Τον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, καθώς και τον έλεγχο των Οικονομικών Εκθέσεων και Καταστάσεων του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
   • Τη μέριμνά για την περιστολή των δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
   • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιο- λογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

    

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδα- φικής περιφέρειας του Δήμου Αιγιαλείας, της αποκομιδής και διαχείρι- σης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επί- πεδο.
 • Τη διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του δημότη.
 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Την ευθύνη της οργάνωσης – προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης του τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Αιγιαλείας.
 • Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού ε- ξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανο- λογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας Αιγιαλείας.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του κ. Δη- μάρχου όσο και των Αντιδημάρχων κ.κ. Γ. Φραγκονικολόπουλου και κας Μ. Γιδά
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιο- λογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

 

gida-maria

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΔΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

    • Την τήρηση αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής περιου- σίας.
    • Την αξιοποίηση διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.
    • Την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αιγιαλείας.
    • Την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιουσίας.
    • Την επιμέλεια της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών κτιρίων και υπηρεσιών του Δήμου κ.λ.π.
    • Την τήρηση αρχείου δωρεών κληροδοτημάτων.
    • Την εποπτεία, διαχείριση και αξιοποίηση των κληροδοτημάτων.
    • Την εποπτεία των δράσεων εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
    • Την πολιτική Ισότητας των Φύλλων.

    • Την προστασία των ακτών από τη διάβρωση από τα θαλάσσια ύδατα, καθώς και την εκπόνηση μελετών και παρακολούθηση των έργων για την αποκατάστασή τους.
    • Την ανάπτυξη και δημιουργία & διαχείριση κατασκηνώσεων.
    • Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας.
    • Την μέριμνα για τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και για την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
    • Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
    • Τον σχεδιασμό, εκτέλεση – επίβλεψη έργων πρασίνου και συν- τήρησης καλλωπιστικών δημοσίων χώρων πρασίνου και κηπο- τεχνίας.
    • Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του κ. Δη- μάρχου όσο και του Αντιδημάρχου κ. Γ. Φραγκονικολόπουλου
    • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιο- λογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

     

    Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου και συγκεκριμένα:

    • Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
    • Στην μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
    • Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
    • Στη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
    • Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα.

 

70510198_2427290940892415_7891655549136142336_n

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 • Την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας.
 • Την ευθύνη προγραμματισμού της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας.
 • Την εποπτεία για την προέγκριση και έκδοση αδειών ίδρυσης και εγκα- τάστασης καταστημάτων – επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων υ- γειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επι- βολή και εφαρμογή κυρώσεων για παραβάσεις, για την έκδοση αδειών λειτουργίας και παράτασης ωραρίου Μουσικών Οργάνων, την έκδοση αδειών Θεάτρων-Κινηματογράφων, INTERNET κ.λπ. αδειών καταστη- μάτων & επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρο- ντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία ε- πιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία ο- ποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των κατα- στημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 • Τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πι- νακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
 • Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών και πιστοποιητικών των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
 • Στην κατάρτιση προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (περισυλλογή, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση, εμβολιασμός, επανατοποθέτησης ή προώθηση μέσω φιλοζωικών οργανώσεων για υιοθεσία.
 • Στην συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την  δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου, καταφυγίων κ.λ.π καθώς και την στελέχωσή τους
 • Στο συντονισμό δράσεων ευρείας ενημέρωσης των Δημοτών για θέματα που αφορούν τα αδέσποτα( π.χ. αναπαραγωγή των πληροφοριών για τα προς υιοθεσία ζώα μέσα από link που θα δημιουργηθεί την ιστοσελίδα του Δήμου με ψηφιοποίηση των συνολικών στοιχείων των καταγεγραμμένων ζώων στο Δήμο.
 • Την διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής θεμάτων φιλοζωίας μέσα από ενημερωτικές εκπομπές σε ΜΜΕ και φυλλάδια.
 • Στην δημιουργία χώρων περιπάτου σκύλων.
 • Στο συντονισμό συνεργασίας με την Αστυνομία για διενέργεια ελέγχων τήρησης Νομοθεσίας ασφάλειας και ευζωίας δεσποζόμενων ζώων.

 

 • Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος του κ. Δημάρχου.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

  • Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρό- νοια απόρων και αστέγων.
  • Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμά- των πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
  • Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπω- λείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του Κέντρου Κοινότητας κ.λπ.
  • Την εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων με ΑμΕΑ.
  • Την εποπτεία του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και την διαχείριση βοσκοτόπων και κτηνοτροφίας.
  • Την έρευνα και μελέτη θεμάτων γεωργικής ανάπτυξης.
  • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιο- λογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

   

  Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών Ενοτήτων Ερινεού και Συμπολιτείας και συγκεκριμένα:

  • Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που ε- κτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
  • Στη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
  • Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστο- ποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δη- μοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων.
  • Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
  • Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβά- ζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τις Δημοτικές ενότητες.
TRIANTAFYLLOPOYLOS-GRHGORHS-BOYLH

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 • Τη μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλόλητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
 • Την συνεργασία µε την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημέρωση για θέματα της αρµοδιότητάς της και την παροχή κάθε αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης για τη λειτουργία της.
 • Την μέριμνα για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 • Την κατάρτιση, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης, µε βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879 /2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί µμέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Τη μέριμνα για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και την διαχείριση της εφαρμογής των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
 • Την άσκηση των αρμοδιοτήτων λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που µμεταφέρονται από τη πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και νυν Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας μαζί µε την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής µμονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879 /
 • Την εισήγηση για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή.
 • Τη μέριμνα για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων (Συνεργασία µε την Οικονομική υπηρεσία).
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
 • Την έγκριση εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
 • Την οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους µμαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
 • Τη μέριμνα για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
 • Την έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
 • Την εισήγηση για τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
chr

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών.
 2. Την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 3. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 4. Την αποκλειστική ευθύνη προγραμματισμού & διαχείρισης όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις.
 5. Την κατάρτιση Στρατηγικού μακρόπνοου σχεδιασμού και Ετήσιου Προγράμματος δράσης και Τεχνικού Προγράμματος.
 6. Την δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών-εξυπηρέτησης του δήμου για τους πολίτες.
 7. Την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 8. Την Διοίκηση – Εποπτεία – Συντονισμό του Τμήματος Προγραμματισμού, οργάνωσης, τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θέματα διαφάνειας, στρατηγικής και προμήθειας και μελετών ΤΠΕ και διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ.
 9. Την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα των Μελετών, Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων, Κτιριακών, Υπαίθριων Χώρων, Ηλεκτροφωτισμού, Υποδομών Οδοποιίας, κ.λπ.
 10. Τον εξηλεκτρισμό, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
 11. Την ευθύνη της οργάνωσης – προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης του τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού και συγκεκριμένα:

 1. Στη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 2. Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 3. Στην μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 4. Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 5. Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
 6. Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα.

Υπογράφει «με εντολή Δημάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημόσιους η ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που του ανατέθηκε.

Επίσης, Υπογράφει με «εντολή Δημάρχου» απαντήσεις επί των διαμαρτυριών πολιτών για τα ζητήματα αρμοδιότητας του.

*Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

**Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο κ. Δήμαρχος.

***Τον Δήμαρχο αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος κα ΜΑΡΙΑ ΓΙΔΑ του Σπυρίδωνος και σε περίπτωση κωλύματος αυτής ο Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ του Εμμανουήλ

 

Skip to content