Δήμος Αιγιαλείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                          Αίγιο,   
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διεύθυνση       :Π.Ε.Ο Ροδοδάφνη Δ.Ε Συμπολιτείας  Αίγιο Τ.Κ                     : 25100 Πληροφορίες  : Δημήτριος Νταβαντζής Τηλ                    : 2691360830 E-Mail               : dnt@aigialeia.gov.gr                                                                                      ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 15 10674 ΑΘΗΝΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ014
Τίτλος έργουΨηφιακή Ανάδειξη της Ιστορίας του 1821 στον Δήμο Αιγιαλείας
Κύριος του Έργου (υπόχρεος δανειακής σύμβασης)Δήμος Αιγιάλειας
Φορέας Υλοποίησης (τεχνική υπηρεσία)Δήμος Αιγιάλειας

Ο Δήμος Αιγιαλείας επιθυμεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην Πρόσκληση ΑΤ14, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Ελλάδα 1821 –Ελλάδα 2021» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ψηφιακή Ανάδειξη της Ιστορίας του 1821 στον Δήμο Αιγιαλείας». 

Πιο αναλυτικά, η Πρόσκληση ΑΤ14, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Ελλάδα 1821 –Ελλάδα 2021» αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, για την υλοποίηση έργων και δράσεων  στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.  

Με την ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα, ο Δήμος Αιγιαλείας επιδιώκει την ανάδειξη του ιστορικού Έπους μέσω της υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης με τίτλο: «Ψηφιακή Ανάδειξη της Ιστορίας του 1821 στον Δήμο Αιγιαλείας». Για την υλοποίηση της ως άνω πράξης, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς η αξιοποίηση τέτοιων σύγχρονων εργαλείων συμβάλει στην προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού στον Δήμο Αιγιαλείας.  

Η πρόταση στοχεύει στην ανάδειξη ιστορικού περιεχομένου  και σημαντικών γεγονότων του έπους του 1821 που πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Αιγιαλείας μέσω τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (ΤΠΕ). Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει (α) εκπαιδευτικό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με ιστορικό περιεχόμενο για μαθητές και σχολεία και (β) Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας για ξεναγήσεις Τουριστών και Μαθητών.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων, σημαντικός παράγοντας είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών του Δήμου για τα χρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται στο Δήμο Αιγιαλείας, καθώς και οι τρόποι για να αξιοποιήσουν νέες δυνατότητες. Ο ρόλος της επικοινωνίας στο σημείο αυτό είναι καθοριστικός και κρίσιμος.

Η σχεδιαζόμενη επικοινωνιακή πολιτική θα πρέπει αφενός να προωθεί την προβολή των ενεργειών του που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, αφετέρου να αναδεικνύει τον ρόλο του Υπουργείου Εσωτερικών ως βασικού φορέα χρηματοδότησής τους.

Το πλάνο επικοινωνίας και δημοσιότητας της πράξης ακολουθεί τα μεθοδολογικό πλαίσιο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της, συνδυάζοντας τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου με τις προοπτικές διεύρυνσης του κοινού που θα προχωρήσει στη λήψη / αξιοποίηση του ιστορικού περιεχόμενου και άρα θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ιστορικού, εκπαιδευτικού και πολιτισμικού τουρισμού, ενώ θα συμβάλλει ευρύτερα στη διεύρυνση της επισκεψιμότητας και του τουριστικού αποτυπώματος του Δήμου.

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την αύξηση της δημοσιότητας του τελικού προϊόντος έχουν προγραμματιστεί και θα εξειδικευτούν κατά τη διάρκεια του έργου τα παρακάτω:

α) Ενέργειες Προβολής. Περιλαμβάνουν διαδικτυακή παρουσία του έργου με τη δημιουργία ειδικού σημείου προβολής στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Δήμου, αλλά και με την ανάπτυξη της σχετικής παρουσία σε social media γενικού και ειδικού χαρακτήρα. Σχετικά δελτία τύπου θα εκδοθούν και πλάνο διάχυσης περιεχομένου (content calendar) θα υλοποιηθεί  κατά την έναρξη του έργου 

β) Δράσεις ευαισθητοποίησης (awareness) και Δημιουργίας Κοινότητας Συμμετεχόντων. Πέραν των δράσεων προβολής που θεωρούνται «δεδομένες και απαραίτητες» για κάθε έργο / προϊόν, οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες ενεργειών θεωρούνται στοχευμένες και έχουν ως σκοπό να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι Ενέργειες Δημιουργίας Κοινότητας Συμμετεχόντων αποσκοπούν στο να φέρουν περισσότερο τα στελέχη του Δήμου με τους φορείς και δρώντες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού, της ιστορίας και του τουρισμού. Βασική μέριμνα θα είναι η διασύνδεση της ψηφιακής εργαλειοθήκης που θα αναπτυχθεί με φορείς και ιδρύματα (π.χ. εκπαιδευτικά ιδρύματα) που σχετίζονται τόσο με το πολιτισμικό περιεχόμενο, όσο και με την τουριστική βιομηχανία. Στην κατεύθυνση αυτή θα επιδιωχθεί η διοργάνωση ή η συμμετοχή θεματικών ημερίδων εργασίας (workshops)

γ) Δράσεις επιστημονικής διάχυσης του έργου. Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τη δημοσίευση περιεχομένου σε περιοδικά και τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό) με σχετική θεματολογία προς το έργο.

Δ) Δράσεις επίδειξης (demonstation) και εκπαίδευσης (training). Οι δράσεις επίδειξης και εκπαίδευσης θα αναλυθούν κατά τη αρχική φάση του έργου και θα διοργανωθούν σε συνδυασμό με γενικότερες πρωτοβουλίες συναφών έργων σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου που σχετίζεται με την Επανάσταση του 1821. Σκοπός τους είναι να φέρουν το τοπικό κοινό, τους επαγγελματίες της περιοχής αλλά και κοινωνικούς εταίρους που δύναται να αποτελέσουν αναμεταδότες, σε φάση εγρήγορσης σχετικά με την ύπαρξη των εν λόγω εφαρμογών και εξοικείωσης με τις ψηφιακές εφαρμογές.

Όλες αυτές οι δράσεις ενημέρωσης του κοινού, αποτελούν βέβαια, και ένα μέσο βαρύνουσας σημασίας για την ανάδειξη του Δήμου Αιγιαλείας και την ενίσχυση του πολιτισμικού τουρισμού στην περιοχή. Τέλος, η δημοσιότητα της υλοποίησης του προτεινόμενου έργου συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη του ιστορικού Έπους παγκοσμίως,  με αφορμή τους εορτασμούς για την συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Συγκεκριμένα, επιδιωκόμενους στόχους των παραπάνω δράσεων αποτελούν:

  • Σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις διαδικασίες και τους όρους επιλεξιμότητας,
  • Ευρεία διάδοση του Προγράμματος,
  • Εδραίωση της σημασίας της συνεισφοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας,
  • Διάδοση και διαφήμιση του προτεινόμενου έργου
  • Διαφήμιση του ιστορικού Έπους σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Ενίσχυση του τοπικού τουρισμού
  • Ανάδειξη του Δήμου Αιγιαλείας

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Καλογερόπουλος

Skip to content